Rozpočet obrany na tento rok přehledně

Ministerstvo obrany zahájilo hospodaření v roce 2023 s prostředky státního rozpočtu ve výši 111,8 mld. Kč. Po zapojení ostatních zdrojů, jako jsou nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové zdroje a prostředky z pojistných událostí, a po zohlednění vzájemných převodů mezi rozpočtovými kapitolami činil konečný rozpočet 110,3 mld. Kč.

V souvislosti s přijetím nového zákona o financování obrany, který začal platit loni od začátku července, byla z rozpočtu roku 2023 účelově alokována finanční částka ve výši 7,77 mld. Kč k financování strategických projektů AČR v dalších letech. Zákon byl přijat s cílem zajistit průběžné financování strategických projektů, takže tyto vyčleněné prostředky budou v dalších letech využity na financování strategických projektů AČR schválených vládou.

Z loňského rozpočtu nebylo vyčerpáno a do letošního roku bude převedeno 1,1 mld. Kč, což je jedno procento celkového rozpočtu roku 2023. V roce 2024 budou využity i účelově vytvořené zdroje k průběžnému financování strategických projektů ve výši 7,77 mld. Kč. Výsledek hospodaření za rok 2023 je tedy lepší než v roce 2022, kdy bylo do dalšího roku převedeno z nespotřebovaných zdrojů 1,87 miliardy korun, což byla dvě procenta rozpočtu roku 2022.

V jednotlivých kategoriích rozpočtu bude do roku 2024 převedeno:

  • v oblasti běžných výdajů (vyjma osobních mandatorních) částka 0,11 mld. Kč z celkových 30,5 mld. Kč Prostředky budou použity k dofinancování stávajících závazků, které budou proplaceny v prvních měsících roku 2024, popřípadě k zajištění financování nově vzniklých potřeb, které nebyly v době sestavení rozpočtu známy (například na financování účasti ČR v tzv. Evropském mírovém fondu),
  • v oblasti investičních výdajů částka ve výši 0,5 mld. Kč z celkových 30,3 mld. Kč. Hlavním důvodem jsou úspory na investičních projektech ve výši 0,22 mld. Kč a zdroje na dofinancování uzavřených smluv v roce 2024 ve výši 0,27 mld. Kč,
  • v oblasti osobních mandatorních výdajů částka 0,32 mld. Kč z celkových 41,2 mld. Kč k zajištění udržení náboru kvalitního a motivovaného personálu v letošním roce,
  • v oblasti výzkumu, vývoje a inovací částka 0,13 mld. Kč z celkových 0,6 mld. Kč, a to na základě požadavků řešitelů k dokončení již zahájených úkolů.

V roce 2023 se díky silné koruně podařilo uspořit na platbách do zahraničí 0,37 mld. Kč. Ještě proběhne vyúčtování zdrojů Evropské unie ve výši 0,36 mld. Kč a odvod nečerpaných prostředků na důchody ve výši cca 30 mil. Kč. Tyto částky nejsou podle zákona o rozpočtových pravidlech součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Z hlediska financování bylo pro Ministerstvo obrany v loňském roce významným krokem přijetí zákona o financování obrany. Ten umožňuje z rozpočtů jednotlivých let připravovat budoucí financování strategických projektů schvalovaných vládou. Každoročně tak bude v rámci uzavření roku vznikat suma prostředků, které jsou připraveny na postupné financování smluv strategických projektů Armády České republiky.